Naučte se sebou zacházet tak, jak jste vždycky toužili, aby zacházeli s vámi

Supervize terapie vnitřního dítěte

Setkání s terapií vnitřního dítěte ke mně přišlo jako výjimečná příležitost. Původně jsem hledala možnost se s tímto přístupem pouze seznámit a jako lektorka a kouč ho případně využít při své vlastní práci s lidmi. Nakonec jsem se stala přímou součástí a účastnicí realizované terapie. Já jako klient, který si celým řízeným procesem léčení procházel. Tvůrce terapie pan Jan Havelka jako supervizor. A paní Hana Borovská v roli terapeutky, která celou terapii vedla a know-how aplikovala.

Terapie probíhala jako velmi promyšlený návazný proces, ve čtyřech samostatných sezeních, vždy v délce trvání čtyř hodin. Každé setkání mělo svůj specifický průběh a dílčí terapeutický záměr.

Zcela na začátku všemu předcházela malá domácí příprava v podobě seznámení se třemi hypotézami vnitřního dítěte tak, jak je definoval pan Havelka, a z nichž se v rámci terapie vycházelo. Na prvním sezení se mnou terapeutka prozkoumala stěžejní situace z mého dětství a dospívání právě prostřednictvím hypotéz vnitřního dítěte, situace, které jsem negativně prožívala, a nacházely jsme jejich společné znaky a projevy. Následně jsme stejnou technikou sondovaly moji dospělou realitu, nacházely "červenou nit" mezi současnými situacemi a paralely mezi dětstvím a dneškem.

Pro mne osobně to znamenalo zásadní explicitní uvědomění, že i v mém podvědomí existují a fungují opakující se vzorce chování s hlubokými kořeny, jakési nevědomé automatismy, které ovlivňují moje duševní rozpoložení. Vše bylo umocněno domácím zadáním do dalšího setkání si zrekapitulovat podstatu první terapie a sepsat klíčové projevy, pocity a slova v návaznosti na tři hypotézy vnitřního dítěte.

Při druhém terapeutickém sezení se již vycházelo z takto definovaných klíčových slov a ta se pak stala základem pro vytvoření rituálu péče o vnitřní dítě, který má svou danou formu a posloupnost omluv, slibů a pochval. Svůj vlastní rituál, kterým pečuje o své vnitřní dítě, mi v meditačním stavu nejprve ukázala sama terapeutka a poté jsem si jej vyzkoušela já sama. Terapeutka i supervizor mi sdělili své dojmy, do jaké míry byl pro ně můj rituál přesvědčivý. Rituál péče musí být přesvědčivý především pro mé vnitřní dítě, proto následovala terapeutkou vedená technika prvního setkání a rozhovoru s mou vnitřní holčičkou formou channelingu. Technika rozhovoru v meditačním stavu, jemná, vizualizační, při níž terapeutka skrze mne přes virtuální mikrofon dojednává s vnitřní holčičkou nejvhodnější podmínky a podobu rituálu péče o vnitřní dítě. Poté mne terapeutka s přáními vnitřní holčičky seznámila a dohodly jsme se na podobě, frekvenci, prostředí a podmínkách, za kterých budu rituál péče provádět až do termínu našeho třetího sezení, včetně písemného zápisu a zaslání. Tuto závěrečnou dohodu terapeutka v mé přítomnosti namluvila jako audionahrávku, kterou mi hned poslala na můj mail.

Celý tento zprostředkovaný rozhovor s vnitřní holčičkou byl pro mne silný zážitkem a vhledem, jak se naladit a být všímavější ke svému vnitřnímu světu. A rituál péče je prostředkem, jak navázat vztah a důvěru k sobě sama. Jeho síla spočívá v jednoduché a logické posloupnosti, ve využívání autentických klíčových slov, v dodržování dohodnutých podmínek a v neposlední řadě v pravidelnosti a frekvenci jeho provádění.

Třetí terapeutické sezení se uskutečnilo s odstupem šesti týdnů. V úvodní části jsme s terapeutkou rozebraly, jak se mi dařilo provádět rituál péče, diskutovaly jsme o jeho pravidelnosti, denní době, kdy ho provádět, a o jeho měření v procentech účinnosti o možných příčinách mých výsledků a o budoucích změnách. Svůj rituál jsem opět předvedla a byl mi sdělen dojem terapeutů z pohledu jeho důvěryhodnosti a účinnosti. Navazovala část sezení zaměřená na další setkání s vnitřní holčičkou technikou channelingu. V meditačním stavu mne terapeutka "připojila" na virtuální sluchátka, skrze která jsem naslouchala jejímu rozhovoru s mojí vnitřní holčičkou. Ta sdělila své pocity z prováděných rituálů, jak přesvědčivé pro ni byly, co jí scházelo, co by přivítala, jaké změny by pomohly a na výzvu terapeutky si určila, jaký dárek ode mne by jí udělal radost. Terapeutka při channelingu jmenovala vnitřní holčičku "vrchní poradkyní pro všechno" s právem "veta", s právem rozhodovat. Po skončení této techniky následovala rekapitulace a zadání, které mi terapeutka opět nahrála na audiozáznam a následně poslala mailem. Jednalo se o pokračování v provádění rituálu péče za upravených podmínek, o jeho písemný výkaz a vyhodnocení a dále o emocionální saturaci koupí vybraného dárku pro moji vnitřní holčičku a zaslání šťastného selfie po provedeném nákupu.

Už samotné několikatýdenní a každodenní provádění rituálu péče pro mě znamenalo velký zvrat - myslet na vnitřní holčičku jako na živou cítící bytost, pro kterou mi stojí za to dělat věci dobře a opravdově. Věnovat vědomou pozornost jejím potřebám, a tím s přesahem i sobě samé. Dodržet slib, který jsem dala vlastně jen sama sobě. Znamenalo to pro mě, že na tom záleží, i když to nikdo jiný nevidí. Při channelingu dostanete sluchátka na uši a už je nikdy nesundáte, budete stále napojeni na svůj vnitřní hlas a vnitřní pocit a podle toho uděláte to nejlepší rozhodnutí.

Po dalších pěti týdnech jsem absolvovala poslední, čtvrté terapeutické sezení. I tentokrát proběhla důležitá úvodní kalibrační část zaměřená na kvalitu rituálu péče, rozbor výkazu, procesu kupování dárku. I tentokrát jsem svůj rituál terapeutům ukázala a oni se podělili o svůj dojem a podněty. A opět technikou channelingu kontaktovala terapeutka moji vnitřní holčičku a výstupy a dohodu mi zaslala v audionahrávce mailem. Dohoda zahrnovala návazné pokračování v rituálu péče do stanoveného termínu bez nutnosti písemného výkazu, průběžnou aktualizaci klíčových slov rituálu a zařazení virtuálního pohlazení na základě aktuálních prožitků vnitřní holčičky a dále naplánování a realizaci společné akce za odměnu s přihlédnutím na právo "veta" vnitřní holčičky. Posledním zadáním bylo uskutečnit společnou aktivitu, činnost, při níž se vnitřní holčička nebude muset nijak zapojovat, nebude-li chtít, bude pouze přítomná, a to vše s cílem přenést toto do běžného života, vytvořit si návyk, kdy se s vnitřní holčičkou dohodnu, za jakých podmínek chce být se mnou v dané činnosti či situaci.

Terapeutka Hana Borovská vedla všechna sezení s velkým vnitřním zájmem, vždy s potřebnou analýzou a metodickou i dovednostní přípravou, jednotlivé terapeutické sekvence provazovala nenásilně a přirozeně, reagovala s citem pro nastalé situace, vše plynulo v návaznostech a dávalo logiku, její projev byl terapeuticky profesionální a především adekvátní, příjemně se poslouchal její hlas, celá její vizáž působila subtilně a podporovala mé soustředění a zaměření.

Supervizor Jan Havelka byl přítomen na všech čtyřech sezeních, podílel se na potřebné přípravě terapeutky a případných variant řešení nastalých situací před jednotlivými setkáními, jeho přítomnost při terapiích byla podpůrná a vysvětlující, průběh terapií pečlivě sledoval, nenásilně a s dovolením do nich vstupoval pouze v případě, kdy bylo potřeba doplnit, ujasnit, vyprecizovat cokoli v průběhu technik či rekapitulace závěrů či při zadávání domácích úkolů, jeho projev byl vždy velmi korektní a respektující. Jako klientka jsem vnímala, že jeho projev je adekvátní a v pořádku.

Celý proces terapie vnitřního dítěte, který mi oba terapeuti dopřáli zažít, mi vnesl do života velké uklidnění. Uvědomění si, že spontánní pocity a prvotní myšlenky nezastavím, že za jejich vznik nejsem mnohdy ani zodpovědná a že na tom jsou podobně i ostatní. A že existuje možnost v podobě terapie vnitřního dítěte, jak udělat kus dobré vnitřní práce, kdy s respektem sami k sobě a ke svým vnitřním potřebám můžeme až následně zvolit další sled svých myšlenek a reakcí. Metodika terapie vnitřního dítěte to vše systematicky nabaluje jako sněhová koule, v pravý čas koriguje a fixuje, stupňuje a pracuje s nuancemi, vede nás nejdříve dovnitř a pak společně ven.

Ing. Mgr. Simona Vachová, lektor, kouč (únor 2018)  
simona-simona@centrum.cz  

Zkušenosti klientů aneb
ověřitelné výsledky:

» Zkušenosti dalších klientů

Napsali o terapii:

„Poznala jsem zblízka několik Honzových klientek a mohu dosvědčit, že Honza odvádí velmi dobrou práci. Jeho terapii rozhodně doporučuji.“
Míla Lukášová, terapeutka

„Honzova terapie i reakce klientů na mě dělají velmi dobrý dojem. Líbí se mi i pokora, s jakou Honza píše o své práci. Znám Honzu řadu let a jeho terapii doporučuji.“
Petr Velechovský, Modrá alfa